Polityka prywatności

Pliki cookies

 1. Strona internetowa dostępna pod adresem sonia.pl prowadzona jest przez Sonia sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000199077, NIP: 8131097731, REGON: 690365224 (zwana w dalszej części: Operatorem).
 2. Strona internetowa używa plików cookies. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany w komputerze lub urządzeniu mobilnym osoby odwiedzającej stronę internetową. Operator strony internetowej zamieszcza na urządzeniu końcowym odwiedzającego pliki cookies. Pliki te mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów. Ponadto, pliki cookies mogą być zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujące z operatorem podmioty zewnętrzne, w związku z czym zalecamy, by zapoznali się Państwo z zasadami wykorzystania tych plików w Polityce prywatności przyjętej przez te podmioty zewnętrzne.
 3. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies. W ramach strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies:
  1. własne (tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę) i zewnętrzne (umieszczane przez zewnętrzne podmioty). Wśród plików pochodzących od podmiotów trzecich znajdują się pliki portalu społecznościowego Facebook. Informacjami zarządzającymi plikami cookies jest wyłącznie podmiot, który je wysyła zgodnie ze swoją polityką prywatności. W przypadku plików cookies zewnętrznych nie zachowujemy kontroli nad informacjami dostarczanymi przez te pliki, ani nie zachowujemy dostępu do tych danych;
  2. sesyjne (tymczasowe) i stałe. Pliki tymczasowe to pliki umieszczone i przechowywane w urządzeniu końcowym Odwiedzającego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, zostają wykasowane i przestają być aktywne z chwilą zamknięcia przeglądarki. Pliki stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i są przechowywane na urządzeniu końcowym także po zakończeniu korzystania ze strony internetowej , przez czas określony – w zależności od ustawień właściciela witryny, bądź do czasu ich ręcznego usunięcia przez Odwiedzającego.
  3. niezbędne – umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie witryny lub funkcji z których Odwiedzający chce skorzystać; funkcjonalne – nie są niezbędne do korzystania z serwisu , ale ułatwiają korzystanie z niego poprzez personalizację interfejsu Odwiedzającego i dostosowanie serwisu do preferencji Odwiedzającego. Ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo; biznesowe – umożliwiają realizację modelu w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu.
 4. Pliki cookies służą usprawnieniu i uproszczeniu korzystania z witryny. Najczęściej używane są do: umożliwienia identyfikacji odwiedzającego; autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania; umożliwienia automatycznego zalogowania do serwisu; wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; pokazywania Odwiedzającemu, że jest zalogowany na naszej stronie internetowej; zapamiętania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania; umożliwienia ustawiania funkcji i usług w serwisie; wyświetlania ostatnio przeglądanych podstron; dopasowania zawartości produktów do preferencji Odwiedzającego; wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej; udostępnienia Odwiedzającemu informacji o usługach, produktach i funkcjach.
 5.  Jeżeli Odwiedzający nie wyraża zgody na to, by pliki cookies były domyślnie zapisywane na dysku urządzenia końcowego, może w każdym czasie zmienić właściwości przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies, w tym domyślne zapisywanie i przechowywanie plików cookies , bądź informować każdorazowo o możliwości zamieszczenia plików w urządzeniu Odwiedzającego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jednocześnie Operator zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Stronę mogą nie działać bądź mogą działać nieprawidłowo.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest Sonia sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Chmaja 6, 35-302 Rzeszów, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000199077, NIP: 8131097731, REGON: 690365224. Operator wykorzystywał będzie  informacje, odnoszące się do osoby Odwiedzającego tylko w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Odwiedzający korzystając ze strony internetowej Operatora powierza mu swoje dane. Operator przechowuje i przetwarza dane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Operator będzie gromadzić informacje wyłącznie wówczas, gdy jest to dla Operatora niezbędne lub istotne ze względu na relacje Operatora z Odwiedzającym.
 3. Operator przetwarza dane, które podaje Odwiedzający korzystając z formularzy udostępnionych na stronie przez Odwiedzającego oraz dane poruszania się na stronie pozostawione przez Odwiedzającego w plikach cookies, dane o odwiedzanych przez Odwiedzającego podstronach, witrynach internetowych, kliknięciach w reklamy, dane dotyczące przechodzenia przez Odwiedzającego na inne strony za pośrednictwem strony Operatora, dane dotyczące historii zakupów dokonanych po kliknięciu w reklamy lub linki przekierowujące ze strony Operatora na strony sklepów internetowych, dane o lokalizacji.
 4. Operator przetwarza dane Odwiedzającego w celu:
  1. profilowania reklam i treści wyświetlanych Odwiedzającemu;
  2. przeprowadzania badań opinii i badań rynku. Dane są anonimowe i wykorzystywane jedynie do celów statystycznych. Wszelkie odpowiedzi w ankietach i sondażach opinii, o wypełnienie których może Odwiedzającego poprosić Operator, mogą być przekazywane osobom trzecim jedynie w sytuacjach opisanych w Polityce prywatności;
  3. badania satysfakcji Odwiedzającego w związku z podnoszeniem jakości obsługi i zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Strony;
  4. pomiarów statystycznych i analiz marketingowych.
 5. Dane Odwiedzającego przechowywane są przez okres potrzebny ze względu na cel przechowywania danych lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez Odwiedzającego, zgłoszenia żądania usunięcia danych lub cofnięcia zgody przez Odwiedzającego w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody.
 6. Operator może przekazywać dane podmiotom stale z Operatorem współpracującym i podmiotom z Operatorem powiązanym w celu analizy danych oraz obsługi marketingowej, realizacji usług i utrzymania funkcjonalności Strony. Operator może także przekazywać dane podmiotom publicznym, na ich wezwanie skierowane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 7. W przypadku przeniesienia praw do Strony na inny podmiot, Operator może przenieść swoje bazy danych zawierające dane Odwiedzającego. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Strona nie będzie sprzedawać ani ujawniać danych Odwiedzających osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Operator jest do tego prawnie zobowiązany.
 8. Strona może zawierać reklamy stron trzecich oraz linki do innych witryn lub ramki z innych witryn. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich odnoszące się do prywatności lub innych witryn, za treść przez nie publikowaną, ani za żadną osobę trzecią, której przekazujemy dane Odwiedzającego zgodnie z Polityką Prywatności.
 9. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Odwiedzającemu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy Operator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  3. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych. Żądanie to dotyczy danych, które nie są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane jej dotyczące, które dostarczyła Operatorowi.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie przetwarzania przez Operatora danych Odwiedzający ma on prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 11. Wszelkie pytania, żądania lub wątpliwości dotyczące plików cookies, polityki prywatności oraz wykorzystania danych osobowych Odwiedzający może zgłaszać kontaktując się z Operatorem przez e-mail na adres  lub listownie na adres Sonia sp. z o.o. ul. Chmaja 6, 35-021 Rzeszów.